20kV配网工程造价软件(2016)
更新日志:
2022-08-01 1.1.10.148
增加2022年上半年调整
2022-05-30 1.1.10.144
2022-05-20 1.1.10.142
2022-01-27 1.1.10.127
增加2021年下半年调整
2021-07-12 1.1.10.108
增加2021年上半年调整
2021-03-22 1.1.10.101
调用2021年信息价
2021-02-02 1.1.10.100
编制说明
2021-01-18 1.1.10.99
增加2020年下半年调整.
2020-10-19 1.1.10.96
更改甲供四舍五入部分
2020-07-20 1.1.10.93
增加2020年上半年调整
2020-07-02 1.1.10.92
检修总算管理抵扣部分
地形调整的工地运输部分
标签